Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa, z siedzibą w Łodzi, ul. Stefana Jaracza 84/6A, 90-243 Łódź, posiadające numer NIP: 725 222 38 26, numer REGON: 368183171 oraz numer KRS: 0000693567

Dane kontaktowe

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych za pośrednictwem adresu email: kancelaria@spirz.p l, lub pisemnie na następujący adres: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa, ul. Stefana Jaracza 84/6A, 90-243 Łódź

Cele przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług, oraz ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową / świadczonymi usługami.

Okres przez który dane będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT,– przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje również Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/ Panu, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani narusza przepisy RODO.

Informacja o dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

Pliki Cookies

Nie używamy plików cookies do gromadzenia danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy adres e-mail. Pliki cookies pozwalają nam na pozyskanie danych anonimowych, takich jak: nazwa Pani/ Pana dostawcy usług internetowych, geolokalizacja (na podstawie adresu IP) stronę lub witrynę internetową, z której Pani/ Pan korzystacie, datę, godzinę i długość wizyty na stronie oraz strony internetowe odwiedzane na naszym Serwisie. Dane są analizowane i zbierane w ogólnych celach statystycznych. Żadne pliki cookies wykorzystywane w naszym Serwisie nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Jako indywidualny użytkownik pozostaje Pani/Pan anonimowy. Może Pani/ Pan zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby akceptować lub odrzucić pliki cookies. Proces kontroli i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową: http://www.aboutcookies.org , na której wyjaśniono jak kontrolować i usuwać pliki cookies w większości wyszukiwarek. Zwracamy uwagę, że jeśli zdecyduje się Pani/ Pan na blokadę plików cookies, nie będzie Pani/ Pan w stanie w pełni korzystać z wszystkich treści i aplikacji oferowanych na naszym Serwisie.

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa
polskiego. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.